REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POD ADRESEM

www.uprawnieniaelektryczne.pl

 §1. Definicje

Ilekroć mowa jest w niniejszym regulaminie o:

 1. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy obowiązujący Regulamin Sklepu Internetowego sprzedaży prowadzony przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość pod adresem elektronicznym: biuro@uprawnieniaelektryczne.pl, który został sporządzony w oparciu o art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2020 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 2. Sprzedającym (Usługodawcy) – należy przez to rozumieć Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Techników i Inżynierów Silesia z siedzibą w Chorzowie, przy ulicy Składowej 17/9, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000883878, NIP: 6272771192, REGON: 38831053000000,
 3. Sklepie – należy przez to rozumieć sklep internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną: www.uprawnieniaelektryczne.pl wraz z całą jego treścią, do których pełne i wyłączne prawa ma Sprzedający,
 4. Sprzedaży należy przez to rozumieć składanie i przyjmowanie Zamówień oraz zawieranie Umów za pośrednictwem Sklepu,
 5. Kupującym – należy przez to rozumieć pełnoletnią osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje zamówienia i na rzecz której zgodnie z niniejszym Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży. Kupującym może być zarówno Klient Biznesowy jak i Klient Indywidualny, z uwzględnieniem odmiennego charakteru takiej sprzedaży,
 6. Klient biznesowy – należy rozumieć osobę fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33[1] Kodeksu Cywilnego, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zgodnie z art. 43[1] Kodeksu Cywilnego,
 7. Klient indywidualny (Konsument) – należy przez to rozumieć pełnoletnią osobę fizyczną, posiadającą pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych (zdolną do dokonywania czynności danego rodzaju samodzielnie), która dokonuje ze Sprzedającym, czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego,
 8. Stronach – należy przez to rozumieć Kupującego oraz Sprzedającego,
 9. Stronie – należy przez to rozumieć Kupującego albo Sprzedającego,
 10. Egzaminie – należy przez to rozumieć egzamin Państwowy, przeprowadzany przez właściwa komisję powołaną przez właściwy urząd, który następuje bezpośrednio po odbytym szkoleniu przez Kupującego w terminie uprzednio wskazanym zgodnie z terminarzem egzaminów Państwowych, a do którego Kupujący może podejść po wcześniejszym uregulowaniu całości należności za egzamin bezpośrednio przy użyciu formularza płatności dostępnego w Sklepie Sprzedającego,
 11. Umowie – należy przez to rozumieć Umowę Sprzedaży Szkolenia wraz z Umową sprzedaży egzaminu, który następuje bezpośrednio po odbytym szkoleniu, zawartą między Sprzedającym a Kupującym w języku polskim, zgodną z Regulaminem, dotyczącą danego Zamówienia w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawieraną za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość,
 12. Usłudze – należy przez to rozumieć usługę świadczoną nieodpłatnie Użytkownikowi przez Usługodawcę, na zasadach określonych w Regulaminie, drogą elektroniczną, w rozumieniu art. 2 pkt.4 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną umożliwiająca wybór Szkolenia, a następnie wybór i zakup Egzaminu za pośrednictwem Sprzedającego, jak również zamieszczenie Treści w Sklepie Internetowym, lub jeżeli Użytkownik wyraził na to zgodę za pomocą Klauzul – usługa dostarczania Użytkownikowi Newslettera,
 13. Zamówieniu – należy przez to rozumieć nieodwołalną i wiążącą ofertę zawarcia Umowy na przeprowadzenie szkolenia wraz z Umową sprzedaży Egzaminu opłaconą przez Kupującego za pośrednictwem Sprzedającego składaną przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu Sprzedającego, zawierającą rodzaj i ilość Szkoleń, Wybór Egzaminu, Metodę Płatności i identyfikację Kupującego a także inne informacje określone w niniejszym Regulaminie, która to oferta w prawidłowy sposób i bez zakłóceń dotarła do Sprzedającego,
 14. Potwierdzeniu zamówienia – należy przez to rozumieć informację wysłaną prze Sprzedającego potwierdzającą przyjęcie oferty Kupującego dotycząca danego Zamówienia, na warunkach określonych w Regulaminie,
 15. Szkolenie – należy przez to rozumieć szkolenia oraz kursy, w tym materiały szkoleniowe, dostępne w ofercie Usługodawcy, których twórcą jest Sprzedający, organizowane w formie bezpośredniej, w formie online oraz w formie hybrydowej, stanowiącej połączenie formy online oraz szkolenia praktycznego w tym samoszkolenie na podstawie nabytych materiałów, które przesyłane są do Kupującego w terminie 7 dni od dnia uiszczenia zapłaty zgodnie z przedmiotowym Regulaminem. Sprzedający nie prowadzi dziennika obecności na kursie, w związku z czym to po stronie Kupującego jest wybór i forma szkolenia.
 16. Dowodzie zakupu – należy przez to rozumieć fakturę VAT, wystawioną zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa,
 17. Newsletterze — należy przez to rozumieć informacje, w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną pochodzące od Sprzedającego, wysyłane Użytkownikowi drogą elektroniczną, przez lub w imieniu Sprzedającego,
 18. Operatorze Płatności – należy przez to rozumieć:
  • PayU, którego właścicielem jest PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 7.789.000,00 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.
  • PAYPAL, którego właścicielem jest PayPal Holdings, Inc.

§2. Postanowienia wprowadzające

 1. Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób Sprzedaży i świadczenia Usług przez Sprzedającego, za pośrednictwem Sklepu.
 2. Wszelkie prawa do Sklepu, w tym majątkowe i nie majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu należą do Sprzedającego a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedającego wyrażoną na piśmie.
 3. Kontakt ze Sprzedającym możliwy jest w następujący sposób:
  • pisemnie: bezpośrednio na adres Stowarzyszenia – Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Techników i Inżynierów Silesia z siedzibą w Chorzowie, przy ulicy Składowej 17/9, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000883878, NIP: 6272771192, REGON: 38831053000000,
  • elektronicznie: biuro@sntti-silesia.pl,
  • telefonicznie: 328885252.
 4. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedający świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na:
  • zapewnianiu Kupującemu możliwości przeglądania publicznie dostępnej zawartości Sklepu, na którą składają się treści tekstowe, graficzne i audiowizualne,
  • umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedającym Umowy sprzedaży Szkoleń opisanych na stronie internetowej Sklepu wraz z możliwością wyboru egzaminu, do którego Kupujący chce po ukończonym szkoleniu przystąpić wraz z możliwością jego opłacenia za pośrednictwem Sprzedającego,
  • jeżeli Kupujący wyrazi zgodę na otrzymywanie Newslettera, Sprzedający świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu informacji handlowych.

§3. Zasady sprzedaży

 1. Sprzedający prowadzi Sprzedaż na rzecz Klientów Biznesowych i Indywidualnych na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone w Sklepie poczytuje się nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia Umowy zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 71 Kodeksu Cywilnego. Nie stanowią one również zapewnienia Sprzedającego w zakresie Ceny wskazanej w ogłoszeniu.
 3. Zdjęcia i opisy Szkoleń umieszczone w Sklepie są materiałami poglądowymi, które mają na celu jedynie umożliwienie Kupującemu zapoznanie się ze zbliżonymi cechami, sposobem przeprowadzenia i właściwościami Szkoleń. Opisy szkoleń mogą nie odpowiadać faktycznym treściom szkolenia tylko z uwagi na konieczność bieżącego aktualizowania treści szkoleniowych do obowiązujących przepisów. Wówczas za nieprawidłowości w opisie szkoleń w powołaniu się na zapis z §3 ust. 2 Regulaminu, Sprzedający nie odpowiada.
 4. Sprzedawca pomimo dołożenia wszelkich starań, by zamieszczone na stronie Sklepu opisy Szkoleń były prawidłowe nie gwarantuje, że nie zawierają błędów lub braków. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Sprzedający rekomenduje, aby przed podjęciem decyzji o złożeniu Zamówienia, Kupujący skontaktował się ze Sprzedającym w celu otrzymania informacji szczegółowej.
 5. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich (PLN) i są cenami całkowitymi, tzn. zawierają wszelkie składniki takie jak cła i podatki, w tym podatek VAT i stanowią one równowartość rozliczenia za szkolenie oferowane przez Sprzedającego wraz z udziałem w Egzaminie Państwowym, który to egzamin opłacany jest za pośrednictwem Sprzedającego. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy jeżeli takie występują (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 6. Wszelkie ewentualne zwroty należności uiszczonych przez Kupującego na rzecz Sprzedającego, Sprzedający zwraca bezpośrednio na rachunek bankowy określony i wskazany przez Kupującego w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy lub w inny sposób zaakceptowany przez obie Strony z zastrzeżeniem §12 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. Termin zwrotu środków opłaconego egzaminu uzależniony jest od ww. zastrzeżenia, gdyż środki te zwracane są bezpośrednio przez przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej.
 7. Każde złożenie w Sklepie Zamówienia stanowi odrębną umowę i dla swej skuteczności wymaga każdorazowej akceptacji Regulaminu Sklepu.
 8. Wymagania techniczne, niezbędne do prawidłowego korzystania przez Kupującego ze Sklepu:
  • posiadanie urządzenia z zainstalowaną przeglądarką internetową, kamerą, głośnikami i mikrofonem – odnośnie wskazanego sprzętu w postaci kamery oraz głośnika z mikrofonem, Sprzedający wskazuje, iż koniecznym jest potwierdzenie tożsamości Kupującego lub osoby wskazanej przez Klienta Biznesowego, jak również umożliwienie interakcji w prowadzonym szkoleniu poprzez umożliwienie zadawania pytań.
  • posiadanie dostępu do Internetu,
  • posiadanie skrzynki e-mail.
 9. Wszystkie wymagania muszą zostać spełnione łącznie.
 10. Sprzedający dokłada starań, aby korzystanie ze Sklepu było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze strony internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Microsoft Edge lub Chrome 16 lub Firefox 10 lub Opera 11 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Java script, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1025×768 pixeli.
 11. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość ze Sklepem lub bezpośrednio ze Sprzedającym, a Kupujący samodzielnie ponosi koszty z tym związane. Powyższe koszty wynikać mogą w szczególności z umowy jaką Klient zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumienie na odległość.
 12. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia określonego szerzej w §4 ust. 1 Regulaminu świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Kupującego.
 13. Kupujący nie ma prawa do:
  • dostarczania lub przekazywania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa;
  • korzystania ze Sklepu w sposób, który zakłóca jego funkcjonowanie lub wpływa na jego prawidłowe działanie;
  • podejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu lub kontaktu ze Sprzedającym niezamówionej informacji handlowej (spam);
  • korzystania ze Sklepu w sposób uciążliwy dla innych Kupujących oraz dla Sprzedającego,
  • korzystania z treści zamieszczonych w ramach Sklepu w innych celach niż do użytku osobistego, w szczególności nie ma prawa do wykorzystywania treści zamieszczonych w ramach Sklepu do prowadzenia działalności konkurencyjnej względem Sprzedającego, w tym do kopiowania znaków lub nazw przyjętych przez Kupującego, szaty graficznej Strony, która umożliwia identyfikację Sprzedającego.
 14. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedającego oraz osób trzecich. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klient obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§4. Złożenie Zamówienia

 1. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Kupuję i płacę” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
 2. Prawo do składania Zamówień przysługuje Klientowi przez siedem (7) dni w tygodniu, dwadzieścia cztery (24) godziny na dobę przez cały rok kalendarzowy z zastrzeżeniem, że Zamówienia złożone po godzinie 16:00 oraz w dni ustawowo wolne od pracy będą rozpatrywane następnego dnia roboczego tj. od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Sprzedający wskazuje, że może wystąpić przerwa w świadczeniu usług za pośrednictwem Sklepu Sprzedającego, przerwa ta spowodowana będzie koniecznością okresowej konserwacji. Wówczas zamówienia złożone rozpatrywane będą najpóźniej w kolejnym dniu roboczym.
 3. Sprzedający może zawiesić funkcjonowanie Sklepu z przyczyn technicznych lub gdy wystąpi inna nadzwyczajna okoliczność albo co innego przewidują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 4. Złożenie Zamówienia obejmuje proces składający się z następujących czynności podjętych przez Kupującego przed naciśnięciem przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”:
  • dodanie Szkolenia do koszyka zakupów,
  • dodanie egzaminu do koszyka zakupów,
  • przejście do koszyka zakupów,
  • zatwierdzenie koszyka zakupów, poprzez naciśnięcie przycisku „Zatwierdź”,
  • wybór dostępnej metody płatności,
  • wskazanie danych Kupującego, obejmujących nazwę, imię i nazwisko Kupującego, siedzibę lub adres zamieszkania, adres e-mail, nr telefonu kontaktowego oraz NIP Klienta biznesowego – na tym etapie Klient zobowiązany jest do weryfikacji poprawności zgłoszonych danych Klienta, które na późniejszym etapie nie będą możliwe do zmiany.
 5. Wszystko powyższe stanowi wypełnienie Formularza Zamówienia wskazanego w §4 ust. 1 powyżej.
 6. Złożenie zamówienie następuje poprzez naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” – który oznacza, że złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty. Obowiązek zapłaty w zakresie oferowanego szkolenia i egzaminu Klient może opłacić całość zamówienia Sprzedającemu, który zobowiązany będzie do uiszczenia opłaty za Egzamin w imieniu Klienta – wówczas wraz z dokonanie zapłaty, Klient udziela również pełnomocnictwa Sprzedającemu do dokonania opłaty w jego imieniu za Egzamin Państwowy.
 7. Kupujący jest związany swoim Zamówieniem, tj. w momencie nabycia szkolenia nie może go odwołać lub zmienić, od chwili jego otrzymania przez Sprzedającego. W zakresie Egzaminu energetycznego Kupujący jest związany swoim Zamówieniem, tj. w momencie przystąpienia do egzaminu energetycznego lub po przeprowadzeniu egzaminu energetycznego nie może go odwołać lub zmienić. Stan związania Zamówieniem ustaje:
  1. w przypadku braku przesłania Kupującemu Potwierdzenia Zamówienia,
  2. w przypadku przesłania informacji odrzuceniu lub anulowaniu Zamówienia,
  3. w przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 4.
  4. w przypadku niepojawienia się na egzaminie – z zastrzeżeniem 12 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r.
 8. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 9. Po złożeniu Zamówienia Kupujący nie ma prawa do jego jednostronnej modyfikacji.
 10. Złożenie Zamówienia przez Kupującego jest równoważne z upoważnieniem Sprzedającego do wystawienia faktury VAT bez konieczności uzyskania podpisu Kupującego.
 11. Warunkiem złożenia Zamówienia i korzystania z usług Sklepu przez Kupującego jest akceptacja i przestrzeganie postanowień Regulaminu i Postanowień polityki prywatności i plików „cookies”.
 12. Na treść Umowy składa się Regulamin, Polityka Prywatności i plików „cookies” oraz informacja Sprzedającego o przyjęciu Zamówienia do realizacji.
 13. Sprzedający rozpatruje złożone Zamówienie pod kątem możliwości jego realizacji. W szczególności warunkiem Potwierdzenia Zamówienia jest dostępność szkolenia oraz egzaminu. Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulacji złożonego Zamówienia, jeżeli zostało ono złożone w sposób sprzeczny z Regulaminem lub Ogólnymi Warunkami Umów sprzedaży lub gdy Klient rażąco narusza ich postanowienia.

§5. Płatność

 1. W ramach sprzedaży oferowanej przez Sprzedającego, po spełnieniu wszystkich wskazanych w §4 kroków prawidłowego złożenia zamówienia, Sprzedający umożliwia opłacenie zamówienia bezpośrednio z koszyka wskazanego na stronie Sprzedającego przy udziale Płatności Elektronicznych za pośrednictwem dwóch firm – PayU, którego właścicielem jest firma PayU S.A. oraz PAYPAL, którego właścicielem jest PayPal Holdings, Inc.
 2. Płatności są obsługiwane przez Operatora płatności w chwili składania Zamówienia za pomocą płatności elektronicznej z wykorzystaniem systemu obsługi tej płatności zintegrowanej ze Sklepem – PayU, jak również kartą płatniczą (Visa, Visa Electron MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro) oraz przelewem bankowym, na wskazane podczas zamawiania konto bankowe.
 3. Za moment dokonania płatności przyjmuje się jej poprawną autoryzację przez operatora systemu płatności PayU. Kupujący zobowiązany jest do dokonania niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 4 godzin od chwili naciśnięcia przycisku „Zamawiam”, zapłaty całości ceny Szkolenia oraz Egzaminu, a także do zapłaty innych kosztów wyszczególnionych w Zamówieniu, o ile występują. Za chwilę zapłaty uznaje się chwilę uznania rachunku bankowego Sprzedającego.
 4. W przypadku braku zapłaty przez Klienta, który wybrał płatność elektroniczną z wykorzystaniem systemu obsługi tej płatności zintegrowanej ze Sklepem – PayU, jak również kartą płatniczą, Sklep może skontaktować się z Klientem celem przypomnienia o płatności. Brak płatności w terminie 2 Dni roboczych od złożenia Zamówienia spowoduje brak przyjęcia złożonej przez Klienta w ramach Zamówienia oferty.
 5. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję opłaconą przy użyciu karty płatniczej, zwrotu dokonuje się na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta, którą dokonano płatności. Z zastrzeżeniem §3 ust. 6 Regulaminu.
 6. Zgłoszenie jakichkolwiek roszczeń przez Kupującego, nie zwalnia go z obowiązku zapłaty ceny za Szkolenie oraz zapłaty innych należności określonych w Zamówieniu.

§6. Przyjęcie, anulowanie, odrzucenie Zamówienia

 1. Sprzedający niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 48 godzin od chwili otrzymania Zamówienia, rozpatruje złożone przez Kupujące Zamówienie pod kątem możliwości jego realizacji i informuje Kupującego o przyjęciu, odrzuceniu bądź anulowaniu Zamówienie, na adres e-mail Kupującego podany w Zamówieniu z zastrzeżeniem §4 ust. 7 Regulaminu.
 2. Umowa zostaje zawarta z chwilą wysłania Kupującemu Potwierdzenia Zamówienia.
 3. Sprzedający ma prawo do odrzucenia Zamówienia bez podania przyczyny. W przypadku odrzucenia Zamówienia, które zostało opłacone, Sprzedający zwróci wpłacone środki na rachunek bankowy, z którego została dokonana płatność wyłącznie w tym zakresie, w którym Sprzedający przedmiotowe środki otrzyma – z zastrzeżeniem §5 ust. 3 Regulaminu.
 4. Brak płatności w zakreślonym terminie skutkuje anulowaniem Zamówienia, o ile Sprzedający nie postanowi inaczej. Anulowanie Zamówienia może nastąpić również wskutek niemożności identyfikacji Kupującego wskutek błędnie wskazanych danych kontaktowych.
 5. Brak przesłania Kupującemu Potwierdzenia Zamówienia w zakreślonym terminie oznacza odrzucenie Zamówienia, o którym Kupujący zostaje każdorazowo powiadomiony.
 6. Umowa nie zostaje zawarta w przypadku anulowania bądź odrzucenia Zamówienia, a uiszczone płatności za nieprzyjęte Zamówienie zostaną niezwłocznie zwrócone Kupującemu.

§7. Szkolenia

 1. Udział w Szkoleniu dostępny jest jedynie dla Kupującego lub w przypadku Klienta biznesowego, osoby wskazanej przez Kupującego, który dokonał poprawnego zamówienia i opłacił pełną cenę Szkolenia.
 2. Informacje o Szkoleniu, zawarte w ofercie, opisują jego tematykę oraz planowany przebieg. Szkolenia organizowane są w formie bezpośredniej, w formie online oraz w formie hybrydowej, stanowiącej połączenie formy online oraz szkolenia praktycznego. Forma przeprowadzenia Szkolenia została szczegółowo wskazana w informacji o Szkoleniu. Każde szkolenie rozpoczyna się w momencie otrzymania w formie elektronicznej materiałów szkoleniowych.
 3. Sprzedający nie jest odpowiedzialny za przydatność danego Szkolenia do działalności zawodowej lub zarobkowej Kupującego. W szczególności Sprzedający nie odpowiada za poziom wiedzy i umiejętności nabytych w związku z udziałem w Szkoleniu.
 4. Sprzedający dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia przebiegu Szkolenia zgodnie z jego opisem.
 5. Brak udziału Kupującego lub w przypadku Klienta biznesowego, osoby wskazanej przez Kupującego, w Szkoleniu lub jego części, jeżeli nie jest zawiniony przez Sprzedającego, nie pociąga za sobą obowiązku zwrotu na rzecz Kupującego płatności za Szkolenie lub jego część, w której Kupujący lub w przypadku Klienta biznesowego, osoby wskazanej przez Kupującego, nie brała udziału.
 6. W przypadku, gdy zrealizowanie Szkolenia lub jego części nie jest możliwe z przyczyn niezależnych od Sprzedającego, Klient biznesowy uprawniony jest wyłącznie do otrzymania zwrotu ceny niezrealizowanego Szkolenia lub jego części bez prawa do kierowania wobec Sprzedającego roszczeń przewyższających tą cenę.
 7. W przypadku Szkolenia odbywającego się w formie online lub formie hybrydowej, stanowiącej połączenie formy online oraz szkolenia praktycznego, Kupujący zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie sprzętu oraz infrastruktury informatycznej umożliwiającej dostęp do Szkolenia, w szczególności dostępu do sieci Internet, komputera z zainstalowaną aktualną przeglądarką internetową uaktualnioną do najnowszej wersji i ewentualnie dodatkowym oprogramowaniem, które jest niezbędne do udziału w Szkoleniu.
 8. Wymagania techniczne, niezbędne do prawidłowego odtworzenia Szkolenia przez Kupującego są następujące:
  • posiadanie urządzenia z zainstalowaną przeglądarką internetową, kamerą, głośnikami i mikrofonem – odnośnie wskazanego sprzętu w postaci kamery oraz głośnika z mikrofonem, Sprzedający wskazuje, iż koniecznym jest potwierdzenie tożsamości Kupującego lub osoby wskazanej przez Klienta Biznesowego, jak również umożliwienie interakcji w prowadzonym szkoleniu poprzez umożliwienie zadawania pytań.
  • posiadanie dostępu do Internetu,
  • posiadanie skrzynki e-mail.

Wszystkie wymagania muszą zostać spełnione łącznie.

Sprzedający dokłada starań, aby odtworzenie Szkolenia było możliwe dla użytkowników Internetu
z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające odtworzenie Szkolenia to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Microsoft Edge lub Chrome 16 lub Firefox 10 lub Opera 11 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Java script, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1025×768 pixeli.

§8. Ezgamin

 1. Sprzedający nie jest obowiązany do zwrotu kwoty za Egzamin, która za jego pośrednictwem była uiszczona do Egzaminatora Państwowego, jak również nie jest zobowiązany do zwroty kwoty za Egzamin w przypadku, kiedy Klient biznesowy uiścił taką kwotę we własnym zakresie na rachunek bankowy Egzaminatora Państwowego przy użyciu formularza Sprzedającego.
 2. W przypadku, gdy Szkolenie zakończone jest Egzaminem, o czym Kupujący poinformowany zostanie w ofercie Szkolenia, Kupujący lub w przypadku Klienta biznesowego, osoba wskazana przez Kupującego, zobowiązany jest podejść do Egzaminu. Koszt Egzaminu uwzględniony jest w kosztach Szkolenia co odzwierciedla treść niniejszego Regulaminu. Kupujący nie jest zobowiązany do ukończenia Szkolenia w ramach oferowanego do Sprzedaży produktu przez Sprzedającego, aby przystąpić do Egzaminu Państwowego.
 3. Sprzedający, po zakończeniu Szkolenia, zobowiązany jest do przekazania organizatorowi Egzaminu zgłoszenia przystąpienia Kupującego lub w przypadku Klienta biznesowego, osoby wskazanej przez Kupującego, do Egzaminu oraz danych osobowych tej osoby.
 4. W ramach przekazywanych informacji organizatorowi Egzaminu, Sprzedający zobowiązuje Kupującego do przekazania następujących danych zawartych we Wniosku o przystąpienie do egzaminu:
  • imię i nazwisko;
  • datę i miejsce urodzenia;
  • numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości – w przypadku cudzoziemca nieposiadającego numeru PESEL;
  • adres zamieszkania i adres korespondencyjny, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania;
  • adres poczty elektronicznej, jeżeli taką posiada;
  • informacje dotyczące:
   • wykształcenia,
   • posiadanych kwalifikacji wynikających z dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 2 lub 3,
   • przebiegu pracy zawodowej związanej z kwalifikacjami objętymi wnioskiem.
 5. Do wniosku o przystąpienie do Egzaminu, który przekazywany jest za pośrednictwem Sprzedającego, zgodnie z wymogami prawem stawianymi, Kupujący zobowiązany jest do przedłożenia:
  • kopię dokumentu, o którym mowa w § 6 ust. 2 lub 3 Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r., tj.:
   • Dokumentami potwierdzającymi posiadanie wiedzy, o której mowa w ust. 1, są:
    • świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego,
    • świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
    • certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy,
    • świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski – w zawodach, w których nauczanie obejmuje treści związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.
   • Posiadanie wiedzy, o której mowa w ust. 1, mogą również potwierdzać:
    • świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
    • zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę, o której mowa w pkt 1, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583 i 1116), potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
    • zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci;
    • zaświadczenie wystawione przez kierownika komórki organizacyjnej urzędu obsługującego Ministra Obrony Narodowej lub jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanej, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń techniki wojskowej lub uzbrojenia.
  • potwierdzenie uiszczenia opłaty.
 6. Prawdziwość twierdzeń wskazanych we Wniosku obciąża każdorazowo wyłącznie Kupującego. Sprzedający nie może ponosić odpowiedzialności za prawidłowość złożonego Wniosku o dopuszczenie do Egzaminu. Zastosowanie znajduje tutaj §7 ust. 1 i 6 Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r.:
 7. Egzamin przeprowadza się na wniosek osoby ubiegającej się o potwierdzenie posiadanych kwalifikacji przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci albo na wniosek pracodawcy zatrudniającego tę osobę.
 8. W przypadku wniosku złożonego przez osobę lub pracodawcę innych niż wymienieni w ust. 1 lub niespełniającego wymagań, o których mowa w ust. 2–5, nie przeprowadza się egzaminu. W tym przypadku uiszczona opłata podlega zwrotowi.
 9. Sprzedający nie odpowiada za uzyskanie negatywnego wyniku Egzaminu przez Kupującego lub w przypadku Klienta biznesowego, osoby wskazanej przez Kupującego.
 10. W przypadku uzyskania przez Kupującego lub w przypadku Klienta biznesowego, osoby wskazanej przez Kupującego, wyniku pozytywnego z Egzaminu, potwierdzenie uzyskania kwalifikacji zostanie przesłane do Kupującego lub w przypadku Klienta biznesowego, osoby wskazanej przez Kupującego, za pośrednictwem firmy kurierskiej niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez Sprzedającego od właściwego urzędu potwierdzenia uzyskania kwalifikacji. Sprzedający nie ma wpływu na termin przekazania Sprzedającemu potwierdzenia uzyskania kwalifikacji przez właściwy urząd. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymanie przez właściwy urząd przewidzianego prawem terminu przekazania kwalifikacji.

§9. Realizacja umowy

 1. Realizacja Umowy przez Sprzedającego następuje poprzez przeprowadzenie Szkolenia oraz zgłoszenie organizatorowi Egzaminu przystąpienia Kupującego lub w przypadku Klienta biznesowego, osoby wskazanej przez Kupującego, do Egzaminu oraz danych osobowych tej osoby.
 2. Realizacja Umowy przez Kupującego następuje poprzez zapłatę ceny za Szkolenie oraz Egzamin zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 3. Realizacji Umowy mogą towarzyszyć także inne czynności Sprzedającego lub Kupującego, o ile zostały one określone w treści Umowy.
 4. W przypadku Szkolenia w organizowanego w formie online, wysłanie Szkolenia za pośrednictwem wiadomości e-mail oraz przekazania przez Sprzedającego organizatorowi Egzaminu zgłoszenia przystąpienia Kupującego lub w przypadku Klienta biznesowego, osoby wskazanej przez Kupującego, do Egzaminu oraz danych osobowych tej osoby, uznaje się za wykonanie Zamówienia.
 5. W przypadku Szkolenia w organizowanego w formie hybrydowej, stanowiącej połączenie formy online oraz szkolenia praktycznego, wysłanie Szkolenia za pośrednictwem wiadomości e-mail, przeprowadzenie szkolenia praktycznego oraz przekazania przez Sprzedającego organizatorowi Egzaminu zgłoszenia przystąpienia Kupującego lub w przypadku Klienta biznesowego, osoby wskazanej przez Kupującego, do Egzaminu oraz danych osobowych tej osoby, uznaje się za wykonanie Zamówienia.
 6. W przypadku Szkolenia w organizowanego w formie bezpośredniej, odbycie się Szkolenia oraz przekazania przez Sprzedającego organizatorowi Egzaminu zgłoszenia przystąpienia Kupującego lub w przypadku Klienta biznesowego, osoby wskazanej przez Kupującego, do Egzaminu oraz danych osobowych tej osoby, uznaje się za wykonanie Zamówienia.
 7. Wysłanie w wiadomości e-mail Szkolenia organizowanego w formie online lub w formie hybrydowej, stanowiącej połączenie formy online oraz szkolenia praktycznego, następuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 48 godzin od chwili zaksięgowania zapłaty na rachunku bankowym Sprzedającego. Sprzedający zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu wysyłki o czas trwania przeszkody zaistniałej na skutek okoliczności niezależnych od woli Sprzedającego. O zaistnieniu takiej okoliczności Sprzedający poinformuje Kupującego.
 8. W sytuacjach nadzwyczajnych, na które Sprzedający nie ma wpływu, gdy realizacja całości lub części Umowy dozna trwałych lub przejściowych przeszkód, Sprzedający niezwłocznie kontaktuje się z Kupującym w celu podjęcia przez Kupującego:
  • decyzji o częściowej realizacji Umowy i częściowym rozwiązaniu od Umowy na mocy porozumienia Stron,
  • wydłużeniu czasu oczekiwania na realizację Umowy,
  • rozwiązaniu całości Umowy na mocy porozumienia Stron.
 9. Kupujący ma obowiązek poinformować Sprzedającego o swojej decyzji w terminie 48 godzin od chwili wysłania informacji. Jeżeli Kupujący:
  • nie poinformuje Sprzedającego, we wskazanym terminie 48 godzin o swojej decyzji,
  • podejmuje inne decyzje niż przewidziane w ust. 8,
  • uzależnia swoją zgodę od dodatkowych warunków lub zastrzeżeń,
 10. Sprzedający będzie miał prawo do odstąpienia od całości Umowy z przyczyn niezależnych od Kupującego, w terminie 3 dni od dnia wysłania Kupującemu informacji, o której mowa w ust. 8.
 11. Sprzedający ma prawo do realizowania Umowy w częściach. Sprzedający nie jest zobowiązany do jednorazowego wysłania całego Szkolenia, które zostało objęte Umową. Kupujący wyraża na to zgodę.
 12. Kupujący, będący Klientem indywidualnym, przyjmuje do wiadomości, że wysłanie w wiadomości e-mail Szkolenia organizowanego w formie online lub w formie hybrydowej, stanowiącej połączenie formy online oraz szkolenia praktycznego, stanowi rozpoczęcie wykonywania Umowy,
 13. Przy składaniu zamówienia Klient indywidualny wyraża zgodę poprzez znaczenie odpowiedniego checkboxa na rozpoczęcie usługi za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem ustawowego terminu na odstąpienie od Umowy. Brak zgody spowoduje rozpoczęcie wykonania usługi po upływie 14 dni od daty zaksięgowania środków na rachunku Sprzedawcy.

§10. Odpowiedzialność Sprzedającego za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu Szkolenie wolne od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli Szkolenie ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę Szkolenia, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 4. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą, wysyłając wiadomość e-mail.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.
 6. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że uzyskanie negatywnego wyniku z Egzaminu nie stanowi podstawy reklamacji.

§11. Prawa autorskie

 1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Szkolenia będącego utworem w rozumieniu Prawa Autorskiego, w tym do koncepcji szkolenia, kursów, konsultacji, warsztatów, a także materiałów szkoleniowych, jako całości oraz jego poszczególnych elementów, należą do twórcy lub innego uprawnionego podmiotu, w tym Sprzedawcy, i objęte są ochroną Prawa autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana utworowi obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia.
 2. Klient nie ma prawa kopiować Szkolenia będącego utworem, w szczególności materiałów szkoleniowych, z wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. Klient nie ma prawa powielać, modyfikować, adaptować, przemalowywać, zmieniać, niszczyć, wykorzystywać fragmentów lub w jakikolwiek inny sposób ingerować w utwór, z wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. Klienta nie ma również prawa rejestrowania czy nagrywania Szkoleń oraz Egzaminów.
 3. Sprzedający lub jego przedstawiciel może poprosić Kupującego o opuszczenie szkolenia, z ważnego powodu, tj. w przypadku powtarzającego się regularnie nieodpowiedniego zachowania uczestnika, to jest w szczególności jeśli Uczestnik pozostaje pod wpływem alkoholu, narkotyków, używa wobec prowadzącego lub innych Uczestników słów powszechnie uznanych za obraźliwe, zakłóca przebieg wystąpień prowadzącego lub innych osób wypowiadających się podczas szkolenia, rejestruje lub nagrywa Szkolenia lub Egzamin, jeżeli powyższe zachowania uniemożliwiają prawidłowy przebieg szkolenia oraz oddziałują negatywnie na proces szkolenia całej grupy.
 4. Sprzedający lub jego przedstawiciel może poprosić Kupującego o opuszczenie szkolenia również wtedy, gdy Kupujący pomimo uprzedniego poinformowania przez Sprzedającego lub osobę prowadzącą szkolenie o kategorycznym zakazie nagrywania szkoleń, będących własnością Sprzedającego lub osoby prowadzącej szkolenie, nadal utrwala dźwięk i obraz szkolenia, wówczas bez konieczności ponownych próśb i wezwań, Sprzedający lub jego przedstawiciel uprawniony jest do usunięcia Kupującego ze szkolenia.

§12. Odstąpienie i rozwiązanie Umowy

 1. Za zgodną wolą Stron Umowa może być w każdej chwili rozwiązana.
 2. Sprzedający i Kupujący będący Klientem indywidualnym, mają prawo do odstąpienia od Umowy w przypadkach opisanych w aktualnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. oraz w Regulaminie. W szczególności Sprzedający ma prawo do odstąpienia od części lub całości Umowy w przypadku, gdy zaistnieją podstawy do ogłoszenia upadłości Kupującego lub otwarcia względem Kupującego postępowania restrukturyzacyjnego.
 3. Klient indywidualny, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenie przed jego upływem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy w trybie wskazanym w zdaniu poprzednim stanowi załącznik do Regulaminu. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy. Klient indywidualny ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Zamówienia.
 4. W przypadku umowy, której przedmiotem jest usługa, a rozpoczęcie jej świadczenia za wyraźną zgodą konsumenta rozpoczęło się przed upływem ustawowego terminu na odstąpienie od umowy, konsument w przypadku odstąpienia od umowy ma obowiązek zapłaty Usługodawcy za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. W przypadku zrealizowania w pełni usługi przez Usługodawcę na wyraźne żądanie konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, prawo do odstąpienia od umowy wygasa. W razie wątpliwości, Szkolenie w formie online oraz w formie hybrydowej, stanowiącej połączenie formy online oraz szkolenia praktycznego, traktować należy jako taką usługę.
 5. W związku z art. 38 ustawy dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia nie przysługuje m. in. w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy. Szkolenie w formie online oraz w formie hybrydowej, stanowiącej połączenie formy online oraz szkolenia praktycznego, traktować należy jako taką usługę.
 6. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta indywidualnego o odstąpieniu od umowy, zwrócić wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient indywidualny, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§13. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Stowarzyszenie – Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Techników i Inżynierów Silesia z siedzibą w Chorzowie, przy ulicy Składowej 17/9, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000883878, NIP: 6272771192, REGON: 38831053000000, zwany dalej ADO.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane będą na potrzeby związane z prawidłową realizacją Umowy zawartej przez Strony, rejestracją w Sklepie oraz w przypadku udzielenia stosownej zgody do udziału w usłudze Newsletter.
 3. Podane dane będą przetwarzane na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. a) w celu prowadzenia działań marketingowych, tj. realizacji usługi Newsletter,
  • art. 6 ust. 1 lit. b) w celu w celu prawidłowej realizacji zawartej Umowy,
  • art. 6 ust. 1 lit. f) jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
 4. Przetwarzanie danych osobowych Kupującego obejmuje:
  • w celu prowadzenia działań marketingowych, tj. realizacji usługi Newsletter – imię i nazwisko oraz adres e-mail,
  • w celu prawidłowej realizacji zawartej Umowy – imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL (a w przypadku osoby nieposiadającej nr PESEL: rodzaj dokumentu tożsamości, numer dokumentu tożsamości, datę urodzenia, obywatelstwo), dane dotyczące dokumentu tożsamości, adres zamieszkania lub do korespondencji, wykształcenie, przebieg pracy zawodowej, numer telefonu, adres e-mail, nazwę zakładu pracy i zajmowane stanowisko, praktykę w zakresie eksploatacji.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonywania transakcji w ramach Sklepu. Brak podania danych osobowych uniemożliwia utworzenie konta w Sklepie oraz dokonywanie transakcji w ramach Sklepu. Nie dotyczy to przetwarzania danych w usłudze Newsletter, która dokonywana jest tylko w przypadku dobrowolnego wyrażenia zgody, niezależnie od transakcji w ramach Sklepu.
 6. Dane osobowe Sprzedawca przekazywać będzie do firm obsługujących Sprzedawcę w zakresie teleinformatycznym, bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń oraz realizującym działania marketingowe, jak również firmom kurierskim.
 7. Dane osobowe Kupującego nie będą przekazywane do państw trzecich.
 8. Każdy Kupujący ma prawo żądać od Sprzedawcy dostępu do swoich danych, ich sprostowania (poprawiania), przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych. W związku z przetwarzaniem przez Sprzedawcę danych osobowych, Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. W celu usunięcia danych osobowych Kupujący może skontaktować się z Biurem Obsługi wysyłając formularz usunięcia danych bądź mailowo – podając swoje dane osobowe podane podczas rejestracji w celu potwierdzenia tożsamości użytkownika i jego prawidłowej identyfikacji w bazie danych Kupujących Sklepu.
 10. W oparciu o dane osobowe Kupujących, Sprzedawca nie będzie podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 11. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji Umowy, rozpatrywania reklamacji a nadto przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub w celach dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami oraz w celach prowadzeniem postępowań spornych, a także postępowań przed organami władzy publicznej oraz innych postępowań. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres posiadania przez Użytkownika konta w Sklepie, nie dłużej niż 3 lata od likwidacji konta w Sklepie. W przypadku przetwarzania danych osobowych w prawnie usprawiedliwionych celach Sprzedawcy dane są przechowywane na czas ich realizacji. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody Klienta dane są przechowywane do czasu cofnięcia zgody.
 12. Kupujący ma prawo w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody. Cofniecie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem.
 13. Formularze zamówień i rejestracji, które wymagają podania danych osobowych, są umieszczone w bezpiecznym obszarze serwisu. Łączenie z nimi odbywa się z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer), dzięki czemu wszystkie dane osobowe są szyfrowane i niemożliwe do odczytania przez osoby trzecie.
 14. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych i polityki prywatności znajdują się w Polityce prywatności i plików cookies, która dostępna jest pod adresem www.uprawnieniaelektryczne.pl.

§14. Obowiązywanie Regulaminu

 1. Złożenie Zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne z akceptacją zasad określonych w Regulaminie. Regulamin udostępniony jest dla Klientów i potencjalnych Klientów na stronie internetowej Sklepu prowadzonej pod adresem www.uprawnieniaelektryczne.pl. Klienci jak również potencjalni klienci przed przystąpieniem do realizacji zamówienia zobowiązani są do zapoznania się z brzmieniem Regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa.
 3. W przypadku uznania poszczególnego postanowienia Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.
 4. Regulamin zostaje udostępniony pod adresem www.uprawnieniaelektryczne.pl
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania.
 6. Z zastrzeżeniem ust. 8, Sprzedawca może dokonywać w każdym czasie zmian w Regulaminie.
  O zmianach Regulaminu i ich zakresie Kupujący zostanie każdorazowo poinformowany drogą elektroniczną na podany przez Kupującego adres e-mail na co najmniej 7 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Jednocześnie w razie braku akceptacji zmienionego Regulaminu, Kupujący może wypowiedzieć umowę o prowadzenie Konta ze skutkiem natychmiastowym – usunąć konto Użytkownika bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.
 7. Zmiany regulaminu wchodzą w życie w dniu publikacji pod adresem www.uprawnieniaelektryczne.pl.
 8. Kupujący jest związany postanowieniami Regulaminu, który zaakceptował przy składaniu konkretnego Zamówienia.

§15. Ostrzeżenie przez zagrożeniami sieciowymi

 1. Sprzedający na podstawie niniejszego Regulaminu przestrzega, iż najistotniejszym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju złośliwe oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „konie trojańskie”, itp.
 2. W celu uniknięcia potencjalnych zagrożeń Sprzedający przestrzega Kupującego, by ten zaopatrzył swój komputer, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje, niezwłocznie po pojawieniu się ich na rynku.
 3. W celu uniknięcia potencjalnych zagrożeń Sprzedający przestrzega przed potencjalnym zagrożeniem związanym z działalnością tzw. hackerów, zmierzających do włamania się zarówno do systemu Kupującego, np. ataki na jego witryny, jak i Sprzedającego. Biorąc pod uwagę powyższe Kupujący przyjmuje do wiadomości, że mimo stosowania przez Sprzedającego wszelkich nowoczesnych technologii „obronnych” nie istnieje perfekcyjne zabezpieczenie chroniące przed opisanymi wyżej niepożądanymi działaniami.

§16. Rozwiązywanie sporów pomiędzy Sprzedającym a Klientem indywidualnym

 1. Klient indywidualny ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej Umowy, zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedającym oraz skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 2. W odniesieniu do Klientów indywidualnych szczegóły dotyczące sposobów oraz dostępu do pozasądowych form rozstrzygania sporów znajdują się pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php oraz https://polubowne.uokik.gov.pl.
 3. Klient indywidualny może również skorzystać z Sklepu ODR, który dostępny jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§17. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany oferty poszczególnych Szkoleń oraz przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, przy czym powyższe czynności nie mają wpływu na Zamówienie.
 2. Wszelkie sprawy sporne między Sprzedającym a Klientem indywidualnym rozstrzyga sąd polski, właściwy rzeczowo ze względu na miejsce zamieszkania Klienta indywidualnego, na podstawie prawa polskiego.
 3. Wszelkie sprawy sporne między Sprzedającym a Klientem biznesowym rozstrzyga sąd polski, właściwy rzeczowo ze względu na siedzibę Sprzedającego, na podstawie prawa polskiego.
 4. Niezależnie od innych postanowień Regulaminu, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań jest spowodowane okolicznościami, na które Sprzedający nie miał wpływu mimo zachowania należytej staranności – siła wyższa.
 5. Szczegółowe zasady polityki prywatności oraz zasad wykorzystywania plików cookies (ciasteczek) określa odrębny regulamin.
 6. Nie dopuszcza się cesji praw wynikających z Umowy lub/i złożonego Zamówienia w stosunku do osób trzecich bez pisemnej zgody Sprzedającego.
 7. Sprzedający może w każdej chwili przenieść prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy lub/i złożonego Zamówienia na podmiot trzeci, na co Kupujący wyraża zgodę.
 8. Jeżeli nie postanowiono inaczej na piśmie, Sprzedający nie przenosi na Kupującego jakichkolwiek praw autorskich majątkowych, ani nie udziela Kupującemu licencji.
 9. O ile niniejszy regulamin nie stanowi inaczej, wszelka komunikacja między Stronami następuje drogą elektroniczną, w szczególności z użyciem poczty e-mail.
 10. W celu prawidłowości doręczenia wszelkie oświadczenia będą wymieniane pomiędzy Sprzedającym a Kupującym na dane Sprzedającego wskazane we wstępie oraz na dane Kupującego wskazane podczas składania Zamówienia.
 11. W przypadku zmiany adresu, lub adresu poczty elektronicznej, Strona dokonująca takich zmian zobowiązana jest do powiadomienia drugiej Strony w ciągu 7 dni. Jeżeli Strona nie powiadomi drugiej Strony o takiej zmianie, korespondencja dostarczona na poprzedni adres Strony lub adres poczty elektronicznej zostaje uznana jako prawidłowo dostarczona.
 12. Wyłącza się całkowicie zastosowanie postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów z 11.04.1980 r.
 13. Regulamin podlega ochronie na podstawie przepisów z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji. Jakiekolwiek korzystanie, kopiowanie, publikowanie, rozpowszechnianie całości lub części jego treści bez uprzedniej, pisemnej zgody Sprzedającego wiązać się będzie z odpowiedzialnością w świetle prawa.

Załącznik nr 1 – Oświadczenie Klienta indywidualnego o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa